สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาและจัดทำนโยบายการผังเมืองและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของประเทศ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน