สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรณี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ในการถ่ายโอนเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นการขัดต่อระเบียบและส่งผลเสียหายต่อรัฐ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน