สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านเขายายกะตา โดยมีนางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ตำบลชัยนารายณ์ จังหวัดลพบุรี      ต่อมาในช่วงบ่าย นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องร้องเรียนร่วมกับนายอำเภอชัยบาดาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกรณี ผลกระทบปัญหาภัยแล้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 พื้นที่ตำบลซับตะเคียนไม่ได้รับการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ จึงทำให้ประชาชนไม่ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน