สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ค้าบริเวณสะพานเหล็กและสะพานหัน กรณี การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับคำสั่งของกรุงเทพมหานครสั่งให้รื้อถอนร้านค้าบริเวณสะพานเหล็กและสะพานหัน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน