สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โดยขอให้ตรวจสอบจริยธรรมของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กรณี แต่งตั้งให้บุคคลที่เป็นเครือญาติเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน