ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือและตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี ปัญหามลภาวะทางกลิ่นจากบ่อขยะฝังกลบแพรกษาใหม่ พร้อมติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรโดยขยะส่วนหนี่ง จะใช้เป็นพลังงานทดแทนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ