สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

   นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันกับคณะกรรมการแผนพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน