สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรณี การปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน