ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมจัดกิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานในสังคมไทย 5 ประการในสถานศึกษา” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย จำนวน 200 คน โดยมี ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของคนไทย 5 ประการในสถานศึกษา” และมีนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอสื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถามระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนากับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินอีกด้วย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์