ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และขยายเครือข่าย ร่วมกับคณาจารย์โรงเรียนสบปราบวิทยาคม จังหวัดลำปาง โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนชลบุรี สุขบท จังหวัดชลบุรี โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนตะเครียะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ