ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมระดมความคิดเห็นประกอบการดำเนินโครงการบูรณาการการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองประชาชนในประชาคมอาเซียน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่มีสำนักงานในต่างประเทศหรือที่เกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศกว่า 30 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลและปัญหาที่เกี่ยวข้องในการให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองประชาชนในประชาคมอาเซียน ตลอดจนสร้างความร่วมมือขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินในต่างประเทศ และบูรณาการการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การบังคับใช้กฎหมายของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร