ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางศรีสุดา รักษ์เผ่า ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม และคณะ ประชุมหารือในโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 4 ภูมิภาค ร่วมกับคณาจารย์โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม จังหวัดสงขลา