ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพโครงการฝายมีชีวิต พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำให้กับชมรมฝายมีชีวิตได้รับทราบ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมา ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพฝาย จำนวน 4 ฝาย ภายใต้โครงการฝายมีชีวิต ได้แก่ ฝายตำบลยางค้อม ฝายบ้านในแหนบ ฝายห้วยลึก และฝายบ้านจันพอ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช