ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และภายในงาน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตพร้อมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ