ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และภายในงานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้บทบาทอำนาจผู้ตรวจการแผ่นดินให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับทราบ นอกจากนี้ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ยังได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ประเทศไทยโปร่งใส...ได้อย่างไร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ