ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้ากราบนมัสการพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว พร้อมมอบคอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า วัสดุเผยแพร่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสิ่งของต่าง ๆ ให้กับมูลนิธิสวนแก้วเพื่อนำไปเป็นกับประโยชน์กับพระภิกษุ สามเณร และประชาชนต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้สอดคล้องและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล ในการจัดกิจกรรมเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน