ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เข้าหารือเกี่ยวกับการจัดอบรมโครงการคุณธรรมพื้นฐานของคนไทย 5 ประการ ในสถานศึกษาร่วมกับพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย