ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กรณีขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่าหน่วยงานใดมีอำนาจในการเสนอชื่อแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ตามข้อกฎหมายมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 2505 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2535 หมวดสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 903