ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ประชุมหารือติดตามผลการดำเนินการของคณะทำงานตามคำสั่งของจังหวัดเชียงใหม่ในการแก้ไขปัญหา กรณีพิพาทเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ (บ้านดอนปิน) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09.30-10.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่