ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกมลธรรม วาสบุญมา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม และคณะ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้กิจกรรมขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่