ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และคณะ ประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝายมีชีวิต บ้านห้วยหินฝน หมู่ 6 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับนายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และชาวบ้านห้วยหินฝน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วังไทรฝายมีชีวิต บ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูรประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ฝายมีชีวิตแห่งที่ 2 ณ บ้านห้วยหินฝน หมู่ 6 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อนำเสาเอกลงสร้างฝายมีชีวิตแห่งที่ 2 ให้กับชาวบ้านห้วยหินฝน ต่อมาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฝายมีชีวิต และมอบป้าย “หมู่บ้านปลอดภัยแล้งถาวร” ให้กับชาวบ้านห้วยหินฝน โดยมีนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด ให้การต้อนรับ ณ วังไทรฝายมีชีวิต บ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก