ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจกาแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้แทนสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และคณะ โดยยื่นเรื่องร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่ คสช.ออกคำสั่งที่ 3/2559 และที่ 4/2559 เกี่ยวกับการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและควบคุมอาคารในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน