ผู้ตรวจการแผ่นดิน

   ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ในกระบวนการขับเคลื่อนสร้างผู้นำต้นแบบคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานในสังคมไทย 5 ประการในสถานศึกษาชั้นนำของประเทศ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนสายปัญญา