ผู้ตรวจการแผ่นดิน

   นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายธนพล พลเยี่ยม เลขาธิการสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย กรณีขอให้ชะลอการใช้พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 เนื่องจากยังมีข้อบกพร่อง ที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ประกอบการด้านนี้และสุ่มเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทั้งลิดลอนสิทธิของผู้ที่ประกอบอาชีพเพราะความด้อยการศึกษา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน