ผู้ตรวจการแผ่นดิน

   นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในส่วนภูมิภาคของสำนักงานผู้ตรวจกาแผ่นดิน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส