ผู้ตรวจการแผ่นดิน

   ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการกะทิ กะ ธรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม เพื่อถ่ายทอดแนวคิดเรื่องคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานในสังคมไทย 5 ประการให้กับผู้บริหารและคณะครูแกนนำโรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 64 คน ได้รับทราบ ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย เพื่อนำร่องเป็นต้นแบบต่อยอดไปสู่เด็กและเยาวชน โดยในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีการบรรยายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมโดยผู้ตรวจการแผ่นดินและพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ ซื่อตรง โปร่งใส ไม่คอร์รัปชั่น, ทำอะไรมีวินัย คือ ไทยแท้, พอดี พอใจ พอใช้ ไปให้ได้ถึงความพอเพียง, เราต่างมีกันและกัน ในสรรพ์สิ่ง และชีวิตที่คุ้มค่า
     ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมได้นำผู้บริหารและคณะครูแกนนำโรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 64 คน เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ประโยชน์โลก โดยมีอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ให้ความรู้ หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาดูงาน ที่หมู่บ้านเด็กโสสะอีกด้วย