ผู้ตรวจการแผ่นดิน

   ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เข้าร่วมเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการโครงการ “กะทิ กะ ธรรม” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมสร้างนักเรียนแกนนำ และเร่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของคนไทย 5 ประการ ให้แก่เด็กเยาวชน ในสถานศึกษา โดยเริ่มต้นที่นักเรียนชั้นมัธยมจากโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ (หัวกะทิ) จำนวน 150 คน อาทิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพ ศิรินทร์ และโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้ได้เรียนรู้ถึงหลักการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมพื้นฐานที่ควรยึดถือปฏิบัติ โดยการอบรมดังกล่าวมีการบรรยายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.ซื่อตรง โปร่งใส ไม่คอร์รัปชั่น โดย ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 2.เราต่างมีกันและกันในสรรพสิ่ง โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 3.พอดี พอใจ พอใช้ ไปให้ได้ถึงความพอเพียง โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และ4.ทำอะไรมีวินัย คือ ไทยแท้ โดย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นอกจากนี้ คณะนักเรียนแกนนำยังได้เข้ารับการศึกษา ดูงานที่วัดร่องขุ่น โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตกรรม) ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ประโยชน์โลก” รวมทั้งการศึกษาดูงานที่หมู่บ้านเด็กโสสะ “สิริเมตตา 72 พรรษา เฉลิมพระเกียรติเชียงราย” อีกด้วย