ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ กรณีการกำหนดราคากลางยางพาราแอสฟัลต์ซีเมนต์ (ยางพาราผสมสัดส่วน 5% ในชั้นผิวแอสฟัลต์คอนกรีต) ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าอาจจะมีการกำหนดราคากลางที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงหรือไม่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน