ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา กรณี ขอให้เสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า ที่คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งที่ 9/2559 ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 มาตรา 6 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 21 มาตรา 25 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 5 หรือไม่ รวมทั้งเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายสิ่งแวดล้อม 2535 ด้วยหรือไม่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
     ต่อมา นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้อง เรียนจากนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรณี ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้ถูกต้องทุกขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญมาตรา 39/1 บังคับไว้ ซึ่งจะมีผลทางกฎหมายทำให้ร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นร่างเบื้องต้นไม่ชอบและตกเป็นโมฆะหรือไม่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน