ผู้ตรวจการแผ่นดิน

   พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับนายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สนามบินดอนเมืองเพื่อเร่ง แก้ไขปัญหาราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ราคาสูงภายในสนามบินดอนเมือง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ สนามบินดอนเมือง