ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจกาแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกมลธรรม วาสบุญมา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม และคณะ เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณี หาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ด้านโกง) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ