ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษาเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรณี ขอให้ตรวจสอบคณะรัฐมนตรี ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วน โดยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวระบุชัดว่ามีการอ้างถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มาประกอบการลงมติด้วย ทั้งที่รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นั้น เป็นการกระทำของคณะรัฐมนตรีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนและประชาชนโดยไม่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน