ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กรณี พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม และสมาชิก สนช. ลงนามอนุมัติให้ลูกชายของตนเข้าเป็นนายทหารปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 รับเงินเดือน 1.5 หมื่นบาท โดยเห็นว่าการใช้อำนาจดังกล่าวอาจจะขัดหรือแย้งต่อระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม 2551 และขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิก สนช. และกรรมาธิการ 2558 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2554 และพรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 มาตรา 13 (3) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน