ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา และนายภราดร ศรีชาพันธุ์ ผู้แทนสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส สมาคมแห่งประเทศไทย กรณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่มิชอบเกี่ยวกับการพิจารณากระบวนการแต่งตั้งนายกสมาคมและคณะกรรการอำนวยการสมาคม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน