ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจกาแผ่นดินให้กับคณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับทราบ นอกจากนี้ คณาจารย์และนักศึกษายังได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน Call Center 1676 ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินอีกด้วย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน