b สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน : Office of the Ombudsman Thailand

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น” จังหวัดตรัง ซึ่งจัดโดยสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยมุ่งหวังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในทุกท้องที่ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ขึ้นกล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้าร่วมสัมมนา
     การสัมมนาดังกล่าวมีกิจกรรมทั้งสิ้น 2 วันด้วยกัน ในวันแรกเป็นการบรรยายเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” และเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน” โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และภาคประชาสังคม กว่า 500 คน จาก 6 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ตรัง สตูล กระบี่ พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับวิธีการส่งเรื่องร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต ให้กับผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ประจำจังหวัดตรัง สำหรับวันที่สองนั้น เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนจาก 6 โรงเรียนในจังหวัดตรังเข้าร่วม ได้แก่ ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง โรงเรียนตรังวิทยา โรงเรียนตรังคริสเตียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนสภาราชินี และโรงเรียนสภาราชินี 2 ซึ่งนับเป็นโอกาสที่เยาวชนเหล่านี้จะได้รับรู้รับทราบถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเรียนรู้เทคนิคการเขียนเรื่องร้องเรียนอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำแก่ญาติพี่น้องหรือประชาชนที่เดือดร้อนจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม แล้วต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไปได้