ผู้ตรวจการแผ่นดิน

   นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในที่ประชุมการจัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พื้นฐานในสังคมไทย 5 ประการ ร่วมกับผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เขตภาคเหนือ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่