ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดหนองบังลำภู ในการนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้นำ รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้บริการปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู        
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ณ โรงเรียน คำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู