ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมโครงการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดสงขลา ที่บาดเจ็บและพิการจากการป้องกันประเทศชาติ และข้าราชการครูที่โดยประทุษร้ายจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดสงขลา