ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    สำนักส่งเสริมมาตรฐานและจริยธรรม จัดการสัมมนาโครงการกำกับ และขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้บริหารและคณะครูที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 แห่ง ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในวันที่ 24 มิถุนายน ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา และมีนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้บรรยายกล่าวต้อนรับ ส่วนในวันที่ 25 มิถุนายน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง ข้อเสนอแนะการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบอีกด้วย