ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยชี้ให้หน่วยงานและทุกภาคส่วนร่วมมือกันสางปัญหาที่ทับถมมานาน และเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพนักงานของเหมืองหลังมีครม. ให้ปิดกิจการเหมืองแร่ทองคำปลายปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร