ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้แทนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 2 รุ่น ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในหัวข้อ “ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และแนวทางการปฏิบัติราชการภายใต้มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี