ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “การจัดโครงสร้างการศึกษา” ครั้งที่ 2 โดยมี พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ” และนายคมสัน โพธิ์คง รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “การจัดโครงสร้างการศึกษา:สถานศึกษานิติบุคคล” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน