ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือภายใต้โครงการคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของคนไทย 5 ประการในสถานศึกษาร่วมกับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช