ผู้ตรวจการแผ่นดิน

   ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงเช้า และช่วงบ่ายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ภายใต้โครงการกะทิ กะ ธรรม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่