ผู้ตรวจการแผ่นดิน

   พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายประทีป เจริญพร ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ ประกาศขึ้นทะเบียนเขตแนวกำแพงเมือง-คูเมือง เมืองพิษณุโลกให้เป็นที่ราชพัสดุ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ จังหวัดพิษณุโลก