ผู้ตรวจการแผ่นดิน

   นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจาก มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี กรณี ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุดได้แต่งตั้งอัยการเป็นทนายแก้ต่างในคดีส่วนตัวให้แก่นายวีรศักดิ์ พึ่งรัศมี ซึ่งเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหรือไม่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน