ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี ประชาชนได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางกลับรถต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข 402 จังหวัดภูเก็ต ที่อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าว ในการนี้ ได้ร่วมประชุมกับนายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต นายไพศาล สุวรรณรัตน์ หัวหน้ากลุ่มออกแบบทางที่ 4 กรมทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต