สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทุกท่าน ร่วมงานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน