ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 9.30 น. พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีการจัดโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พร้อมประดับเครื่องทองน้อย และจัดสมุดลงนามถวายอาลัย ณ ห้องประชุม 901 - 902 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

คำกล่าวถวายอาลัยมีดังนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ในพระราชหฤทัยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาธิคุณอันใหญ่หลวง เป็นที่ประจักษ์ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลามิมีเสื่อมคลาย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย”

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข ทำให้ได้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการทรงงานในหลากหลายด้าน ทั้งในด้านการช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาการเกษตร ด้านการรักษาศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างในการทำงาน โดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรม และที่สำคัญ เมื่อประเทศประสบกับวิกฤตทางการเมือง แต่ด้วยพระบารมีของพระองค์ จึงสามารถคลี่คลายแก้ไข และนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ได้ ทำให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นเป็นสุขเรื่อยมา ดังนั้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงขอน้อมนำคำสอน ของพระองค์ท่านในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับความเป็นธรรมมาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจมั่น เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนตามบทบาท อำนาจหน้าที่สืบไป